SDH Chořelice

Vítejte na našich stránkách.... Vítejte na našich stránkách.... Vítejte na našich stránkách....

Dokumenty

Metodický pokyn

S B Í R K A
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ
 
ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ročník: 2006
 
    Částka: 6
 
V Olomouci dne 17. února 2006
 
O B S A H :
             Část I.
6                    
Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne 17. února 2006, kterým se upravuje odborná příprava rozhodčích v požárním sportu.
           
V souladu se zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy – pokyn GŘ HZS ČR ze dne 9.2.2004 částka 9/2004 pravidla požárního sportu.
 
I. v y d á v á m v přílohách tohoto pokynu:
·         v příloze č.1 - podmínky pro organizaci odborné přípravy k získání kvalifikačního stupně rozhodčí a obsah závěrečné zkoušky rozhodčího požárního sportu
·         v příloze č.2 - podmínky pro prodloužení kvalifikačního stupně rozhodčí, pravidla pro provádění cyklické odborné přípravy rozhodčích a obsahperiodické odborné přípravy rozhodčích požárního sportu
·         v příloze č.3 - způsob evidence vydaných průkazů rozhodčích
II.      j m e n u j i
·       v příloze č.4 - zkušební komise pro HZS OLK a OSH ČMS
III. u k l á d á m
náměstkům, ředitelce KŘ, ředitelům ÚO:
·       seznámit podřízené příslušníky s tímto pokynem
·       plnit úkoly vyplývající z tohoto pokynu
·       vytvářet podmínky pro práci rozhodčích a rozhodčích-instruktorů požárního sportu
·       organizovat a provádět zkoušky odborné způsobilosti rozhodčích v souladu s tímto pokynem
vedoucímu skupiny rozhodčích HZS Olomouckého kraje
·       organizovat odbornou přípravu rozhodčích požárního sportu v rámci HZS Olomouckého kraje
·       předkládat řediteli HZS Olomouckého kraje návrhy na zařazení příslušníků do kurzu rozhodčích-instruktorů požárního sportu.
 
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Č.j. : HSOL-21-6/KNŘ-2006.
Obdrží : KŘ, náměstci ředitele, územní ředitelé.
 
 
                                                                                                     plk. Ing. Jiří Horáček 
                ředitel Hasičského záchranného sboru
                                                                                                          Olomouckého kraje

Příloha č.1 k Pokynu č. 6/2006
 
Organizace odborné přípravy k získání kvalifikačního stupně rozhodčí
 
 
Odbornou způsobilost rozhodčího požárního sportu lze získat při splnění následujících podmínek:
 
·      rozhodčím v požárním sportu může být příslušník nebo zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec nebo člen jednotky PO nebo člen občanského sdružení, který úspěšně absolvuje základní kurz rozhodčího
·      odborná způsobilost rozhodčích a společná ustanovení o rozhodčích vyplývají z pokynu GŘ HZS ČR ze dne 9.2.2004 částka 9/2004 pravidla požárního sportu, pravidlo č. 25 a přílohy č. 5/2
 
Organizátory odborné přípravy jsou:
·      HZS Olomouckého kraje – pro příslušníky a zaměstnance HZS Olomouckého kraje
·      OSH ČMS (jednotlivých okresů) Olomouckého kraje – pro členy SHČMS
Povinnosti organizátora:
·      v případě potřeby navýšení počtu rozhodčích stanoví Kř HZS Olomouckého kraje termín, který dá na vědomí 14 dní dopředu pro všechny ÚO HZS Olomouckého kraje a jmenované zkušební komisi
·      Organizátor pro OSH ČMS dá na vědomí příslušnému ÚO HZS Olomouckého kraje termín konání odborné přípravy rozhodčích, alespoň 14 dní před konáním kurzu z důvodů zajištění zkušební komise
·      zajistí vhodné prostory pro realizaci kurzu dle počtu přihlášených uchazečů
 
Základní kurz pro nové rozhodčí
 
·      dvoudenní kurz v počtu 16 hodin zakončený závěrečnou zkouškou před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem HZS Olomouckého kraje (příloha č.4 tohoto pokynu)
·      lektorem – školitelem musí být rozhodčí-instruktor s kvalifikačním stupněm a oprávněním Rozhodčí „RI“
·      1.den    - 8 hodin        -           kompletní příprava rozhodčího školením pravidel požárního sportu
                      (teoretická část)
·      2.den   - 6 hodin         -           praktická část pravidel PS - startování, měření a hodnocení
                       správnosti pokusů v jednotlivých disciplínách PS (praktická část).
- 2 hodiny - prokázání znalostí pravidel požárního sportu, startování pokusů,     měření a posouzení výkonů před zkušební komisí
 
·       závěrečná zkouška obsahuje písemnou a ústní formu
 
  • písemný test 30 otázek 25 min,
vyhodnocení testu :      0   chyb           - výborný
1 – 3      chyby   - prospěl
4 - 5     chyb    - možno test 1x opakovat týž den
                                             6 a více chyb - opravná zkouška
 
  • ústní zkouška před komisí: uchazeč si před komisí vytáhne jednu ze 30 otázek, na kterou odpoví. Obsah otázek uchazeči obdrží v den zahájení kurzu
  • povolena je jen jedna opravná zkouška. Tato bude provedena nejdříve po 14 dnech, nejdéle však do 1 měsíce od ukončení kurzu.
Po uplynutí této doby musí žadatel celý kurz opakovat v plném rozsahu.
·        písemný test a otázky pro závěrečnou zkoušku dodá pověřený pracovník HZS Olomouckého kraje rozhodčímu instruktorovi v den zahájení kurzu
·      po absolvování kurzu předá rozhodčí instruktor zápis o zkoušce včetně vypracovaného testu, pověřenému pracovníku na HZS Olomouckého kraje. Tento pracovník vydá zaevidované průkazy rozhodčích rozhodčímu instruktorovi, který toto školení prováděl, ten je svým podpisem a razítkem potvrdí a předá rozhodčím do 15 dnů od ukončení kurzu
·      po úspěšném absolvování tohoto kurzu získá uchazeč kvalifikační stupeň a oprávnění Rozhodčí „R“
 
Výdaje spojené s pořádáním tohoto kurzu:
·       příslušníkům HZS Olomouckého kraje hradí veškeré finanční náležitosti organizace
·       výdaje členů SH ČMS jsou hrazeny dle Směrnice a vnitřních předpisů SHČMS
 
Obsah odborné přípravy rozhodčích požárního sportu :
 
Teoretická část 1.den:
 
1) Zahájení, prezence a seznámení se s časovým harmonogramem
     odborné přípravy...................................................................................................... 0,5 hod.
 
2) Organizování soutěží v požárním sportu
      pravidlo č.3 - 18...................................................................................................... 1,5 hod.
 
3) Práva a povinnosti pracovníků soutěže
     pravidlo č.19 - 35..................................................................................................... 1,5 hod.
 
4) Vedoucí družstva a soutěžící
     pravidlo č.36 - 38..................................................................................................... 0,5 hod.
 
5) Technické podmínky
     pravidlo č.39 -50......................................................................................................... 1 hod.
 
6) Provedení disciplín a hodnocení výkonů
      pravidlo č.51 - 61....................................................................................................... 1 hod.
 
7) Přílohy pravidel požárního sportu
     příloha č. 1 – 5, obrazová část obr. 1 - 7...................................................................... 2 hod.                               
 
Praktická část 2. den:
 
1) Rozměření drah pro různé disciplíny požárního sportu
     pravidlo č. 42, 44, 46.................................................................................................. 1 hod.
 
2) Doba na přípravu a provedení pokusu, provedení disciplín
     pravidlo č. 51, 52........................................................................................................ 1 hod.
 
3) Startování
     pravidlo č. 54.............................................................................................................. 1 hod.
 
4) Překonávání překážek (povrch překážek), práce s nářadím
     pravidlo č. 55, 56........................................................................................................ 1 hod.
 
5) Neplatnost pokusu, ověřování národních rekordů
     pravidlo č. 57, 58 ....................................................................................................... 1 hod.
 
6) Vyloučení ze soutěže, hodnocení výkonu
     pravidlo č. 60, 61........................................................................................................ 1 hod.
 
8) Závěrečné ověření znalostí formou testu a ústního přezkoušení, ukončení
     odborné přípravy rozhodčích požárního sportu............................................................. 2 hod.
 
Celkem ........................................................................................................................ 16 hod.

Příloha č.2 k Pokynu č. 6/2006
 
Prodloužení kvalifikačního stupně rozhodčí, pravidla pro provádění cyklické odborné přípravy rozhodčích a obsah periodické odborné přípravy rozhodčích požárního sportu
 
Prodloužení kvalifikačního stupně rozhodčí :
·            provádí se 1x za 5 let v rozsahu 8 hodin dle níže uvedeného obsahu a je určeno pro všechny rozhodčí s průkazem rozhodčího
·            lektorem – školitelem musí být rozhodčí-instruktor s kvalifikačním stupněm a oprávněním Rozhodčí „RI“
·            organizátoři a jejich povinnosti jsou stanoveny v příloze č.1 tohoto pokynu
·            závěrečná zkouška se řídí stejnými pravidly jako u základního kurzu pro nové rozhodčí
 
Provádění cyklické odborné přípravy rozhodčích
 
·            pro upevnění znalostí pravidel požárního sportu doporučuji před zahájením nové sportovní sezóny provést 1x ročně (nejlépe vždy v měsíci lednu – únoru) školení pravidel PS v délce trvání 8 hodin dle níže uvedeného obsahu pro všechny rozhodčí s průkazem rozhodčího
·            přezkoušení pomoci testu má informativní charakter
·            pro příslušníky a zaměstnance HZS Olomouckého kraje provede odbornou přípravu vedoucí skupiny rozhodčích HZS Olomouckého kraje
·            pro členy SHČMS zajistí odbornou přípravu příslušné OSH ČMS za pomoci lektora – školitele rozhodčího-instruktora s kvalifikačním stupněm a oprávněním Rozhodčí „RI
·            rozhodčí instruktor provádějící školení, předá nejpozději do 15 dnů od data školení prezenční listinu pověřenému pracovníkovi HZS Olomouckého kraje
 
Obsah periodické odborné přípravy rozhodčích požárního sportu :
 
Teoretická část:
 
1) Zahájení, prezence a seznámení se s časovým harmonogramem
     odborné přípravy...................................................................................................... 0,5 hod.
2) Organizování soutěží v požárním sportu
      pravidlo č.3 - 18...................................................................................................... 1,5 hod.
3) Práva a povinnosti pracovníků soutěže
     pravidlo č.19 - 35..................................................................................................... 1,5 hod.
4) Vedoucí družstva a soutěžící
     pravidlo č.36 - 38..................................................................................................... 0,5 hod.
5) Technické podmínky
     pravidlo č.39 -50......................................................................................................... 1 hod.
6) Provedení disciplín a hodnocení výkonů
     pravidlo č.51 - 61........................................................................................................ 1 hod.
7) Závěrečné ověření znalostí formou testu a ústního přezkoušení ukončení
     odborné přípravy rozhodčích požárního sportu............................................................. 2 hod.
Celkem .......................................................................................................................... 8 hod.
Příloha č.3 k Pokynu č. 6/2006
 
 
Způsob evidence vydaných průkazů rozhodčích:
 
·        kvalifikační průkazy rozhodčích požárního sportu eviduje Kř HZS Olomouckého kraje, pracoviště odborné a fyzické přípravy
·        evidenci kvalifikačních průkazů rozhodčích-instruktorů vedou příslušná vzdělávací zařízení HZS ČR, pro informovanost i Kř HZS Olomouckého kraje
·        platnost kvalifikačního průkazu rozhodčího končí, není-li ve stanoveném roce jeho platnost prodloužena
·        osoby pověřené evidencí stavu rozhodčích jednotlivých okresů OSH ČMS Olomouckého kraje zašlou aktuální seznam rozhodčích a rozhodčích instruktorů požárního sportu pověřené osobě na krajské ředitelství HZS Olomouckého kraje (Mgr. Jakub Krček, pracoviště odborné a fyzické přípravy, HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, tel.585 731 718, e.email jakub.krcek@hzsol.cz ) do 1.12. daného roku
 
 
 

Příloha č.4 k Pokynu č. 6/2006
 
 
 
Do zkušebních komisí jmenuji:
 
 
 
1. zkušební komise pro HZS Olomouckého kraje:
1)        „RI“ Zdeněk Veverka                                             ÚO Přerov
2)        „RI“ Porubský Miroslav                              ÚO Přerov
3)        Ing.Libor Popp                                                                                                         ředitel odboru IZS a služeb
 
náhradník Ing. Karel Kotek                              vedoucí pracoviště IZS a řízení jednotek
 
 
2. zkušební komise pro OSH ČMS Olomouckého kraje:
1)        školitel – rozhodčí instruktor„RI“ (daného okresu Olomouckého kraje, případně zástupce z jiného okresu)
2)        vedoucí Okresní odborné rady velitelů při OSH ČMS daného okresu nebo jeho zástupce
3)        vedoucí oddělení IZS a služeb nebo jeho zástupce daného ÚO HZS Olomouckého kraje.
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádné komentáře
 
Děkujema za návštěvu našich stránek!